พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการทุกภาคส่วน ในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการสร้างคุณประโยชน์กับสังคมและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน