ต้อนรับคณะสาขาวิชาสังคมศึกษา มรภ.ราชนครินทร์

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา จากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน ๙๐ คน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา ได้บรรยายเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการศึกษา การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเกิดความตระหนักในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตน สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ