กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย

สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Osaka Kyoiku University และ Kyoto University of Education จำนวน ๒๒ คน ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาญี่ปุ่น กิจกรรมประกอบไปด้วย การนวดแผนไทย วิทยากรโดย คุณณัฐพัชร์ ใหม่เอี่ยม การทำอาหารไทย (ต้มยำกุ้งและผัดไทย) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี และอาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ การแกะสลักผลไม้ วิทยากรโดย อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ และการสานปลาตะเพียน วิทยากรโดย คุณวิสิษฐ์ กระจ่างวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป