การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ลงสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณไพบูลย์ เสียงก้อง ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุกร นาคธน อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ได้แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา ต่อคณะกรรมการสรรหา คณาจารย์ประจำ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ณ ห้องประชุม ๓๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา