มรภ.รำไพพรรณี เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับอาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ ศิษย์เก่า และนักศึกษา จากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน ๕๗ คน เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ “สร้างสรรค์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา” โดยเป็นผลงานภาพวาด ภาพถ่าย และงานประติมากรรม ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และชม “หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา” จัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับวัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)