นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอโครงการดำเนินการจัดหมวดหมู่

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นางสาวดรุณี โพธิ์พันธ์ และนางสาวธิติมา ศิริภาษ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำเสนอโครงการดำเนินการจัดหมวดหมู่และจัดทำคำอธิบายเอกสารลายลักษณ์จดหมายเหตุ โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา บุคลากรของสถาบันฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะให้แก่นิสิต ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา