การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาฯ

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชาตะสิงห์, รองศาสตราจารย์อมรา กล่ำเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ สกุณา, อาจารย์เรียมจันทร์ โกมลวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพา มาลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ และ อาจารย์กันยารัตน์ คงพร ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย และจะมีพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา