ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งมารับฟังผลการประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา