กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ลำพูน พรรณไวย ประธานกลุ่มโฮมสเตย์เกาะเกิด และผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘, คุณสุชิน อุ้มญาติ, คุณคำปน ชมสมุทร และคุณพเยาว์ รัตน์ปรากฏ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การทำขนมไทยโบราณ, การทำขนมน้ำนมข้าวยาคู, การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในท้องถิ่น และลงพื้นที่ศึกษาเส้นทางแหล่งเรียนรู้กลุ่มโฮมสเตย์เกาะเกิด อำเภอบางปะอิน รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา