.

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ World Monuments Fund และกรมศิลปากร
จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการการจัดสัมมนา

กวช 001
กวช 002
กวช 003
กวช 004

ดาวโหลดกำหนดการ PDF

หล้กการและเหตุผล

กำหนดการงานประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม

การสมัครร่วมกิจกรรม

  • ขณะนี้สถาบันอยุธยาศึกษา ปิดรับสมัครร่วมกิจกรรมแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ ท่าน
  • บริการรถรับส่งวัดไชยวัฒนาราม ๘๐ นั่ง ให้สิทธิ์ตามผู้แสดงความประสงค์ในใบสมัคร
  • ติดต่อสอบถามโทร ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗ / ๐๘๔ ๐๒๓๕ ๐๕๓  (คุณพัฑร์ แตงพันธ์ ผู้ประสานงานโครงการ)

รายชื่อผู้สมัครร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ: ลำดับตาม วัน/เวลา ในการสมัคร

26/10/2018, 10:43:08 น.ส. ปัณณิกา งามเจริญ NIDA
26/10/2018, 10:52:12 น.ส. ตวงหทัย รักษาพราหมณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26/10/2018, 10:54:44 นาย กิตติศักดิ์ ด้วงสุวรรณมณี ครู บ้านคาวิทยา
26/10/2018, 11:01:39 น.ส. วรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์ นักศึกษา
26/10/2018, 11:13:01 นาย พงศ์พัธน์ บุญสอาด ประชาชน
26/10/2018, 12:13:37 นาย ณัฐวร บุญวิทยา ม.ศิลปากรตลิ่งชัน
26/10/2018, 12:39:26 นาย พรนรินทร์ เพิ่มพูล ประชาชนผู้สนใจ
26/10/2018, 12:41:39 นาย กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
26/10/2018, 13:22:41 นาง คณาพร ใบตาเฮ ครู วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
26/10/2018, 13:32:26 น.ส. พิมพ์ปฏิมา นเรศศิริกุล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
26/10/2018, 14:37:02 นาย ชาติชัย นันท์ธราธร มัคคุเทศก์ อิสระ
26/10/2018, 15:07:24 นาย กัญจน์พสิษฐ์ รักการดี นิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26/10/2018, 15:45:15 นาย สุพัฒน์ วัฒนกุลจรัส นักศึกษาอนุรักษ์ศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
26/10/2018, 16:37:04 นาย บุรินทร์ สิงห์โตอาจ นักวิจัยอิสระ
26/10/2018, 16:39:42 นาย มานะ เสือเล็ก ข้าราชการบำนาญ นักเขียนอิสระ สมาคมตำรวจ
26/10/2018, 17:49:45 น.ส. พิสุทธิลักษณ์ บุญโต อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26/10/2018, 17:50:31 นาย ทนงพันธ์ จุ้ยมา ช่างอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
26/10/2018, 18:06:10 นาย อิสรชัย บูรณะอรรจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
26/10/2018, 18:07:46 นาย Nittha Boupany คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
26/10/2018, 18:09:20 นาย Lattanxai Vanasy คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
26/10/2018, 19:35:04 น.ส. ชลธิชา ขุนทอง University of London
26/10/2018, 20:18:44 นาย เดชา สุขสวัสดิ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
26/10/2018, 21:12:16 นาย ธีระยุทธ ธีระศิลป์ ข้าราการบำนาญมหาวิทยาลัย ศิลปศาตร์ มทร.กรุงเทพ
26/10/2018, 21:40:11 นาย สิระ สุทธิคำ Director Kendall
26/10/2018, 21:41:39 นาง สิริมาน สุทธิคำ Manager Kendall
26/10/2018, 21:55:29 น.ส. ประทินทิพย์ กรวิรัตน์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26/10/2018, 21:56:14 น.ส. กัญญาภัค โต๊ะเฮ็ง ผู้ช่วยนักวิจัย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
26/10/2018, 21:57:08 น.ส. ศุภารักษ์ ตลับเงิน บุคคลทั่วไป
26/10/2018, 21:57:12 น.ส. ยลดา สระแก้ว บุคคลทั่วไป บริษัทเอกชน
26/10/2018, 22:06:28 นาย ปกรณ์ กำลังเอก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ สำนักพระราชวัง
26/10/2018, 22:37:25 นาย ชีวิน เหล่าเขตรกิจ นักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
26/10/2018, 23:39:25 น.ส. ดาราณี เวชพงศา นักข่าวพลเมือง โอเคเนชั่น
27/10/2018, 0:24:03 นาย กษิด์เดช เนื่องจำนงค์ อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27/10/2018, 1:32:42 นาย เกียรติศักดิ์ บุญโอภาศ ช่างศิลป์ อิสระ งานบุ ดุนโลหะ/ร้านบุ ดุน โลหะ
27/10/2018, 1:52:13 นาย รณชัย ขยันคิด ครู รร.สาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
27/10/2018, 2:44:46 นาย นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ประธานศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย
27/10/2018, 6:03:15 น.ส. ณภัทร ฉลาดเลิศกุล พิพิธภัณฑ์ชุมชน๑ศตวรรษ
27/10/2018, 7:57:49 นาย ทรงพล จันทร์เพชร อิสระ
27/10/2018, 8:03:19 นาย ธรรมรัตน์ บุญมาก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
27/10/2018, 8:48:56 น.ส. เจนจิรา วิริยะ นักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
27/10/2018, 10:25:54 นาง นิตยา​ โมกข​เสน​ ข้าราชการบำนาญ รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์
27/10/2018, 10:28:40 นาย ณัฐพร พรหมสุทธิ เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา
27/10/2018, 11:16:34 นาย สุวัชชัย ไกรนุช ครู โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์
27/10/2018, 13:50:22 ว่าที่ร้อยโท ธนภัทร สิทธิสน ครูอัตราจ้าง สพป.อย.2 โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา)
27/10/2018, 14:33:55 น.ส. กิติย​วดี​ ชาญ​ประโคน​ อาจารย์​ คณะมนุษย​ศาสตร์​ ม.รามคำแหง​
27/10/2018, 21:03:49 น.ส. วลัยรุจี วิเชียรทวี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล
27/10/2018, 21:58:00 นาง ภัสสรี เพชรเจริญ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กรุงเทพมหานคร
28/10/2018, 1:09:07 น.ส. สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ วิศวกร สวทช.
28/10/2018, 4:43:07 อาจารย์ ดร. อติเทพ แจ้ดนาลาว อาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
28/10/2018, 9:10:15 นาย กิตติคุณ จันทร์แย้ม นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
28/10/2018, 19:29:46 น.ส. พจนี นฤมิตร นักเขียน อิสระ
28/10/2018, 23:17:39 นาย ภานุพงศ์ ศานติวัตร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
28/10/2018, 23:20:06 นาย พีรศักดิ์ กลับเกตุ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
29/10/2018, 9:20:38 นาย วัชระ ล้อมวงษ์ชู มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์ฯ
29/10/2018, 9:23:02 น.ส. นส.สุจิตรา มหิทธิหาญ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์ฯ
29/10/2018, 10:12:08 นาง อุไร สุขุกุมารชาติ มัคคุเทศก์อาชีพอิสระ มัคคุเทศก์อาชีพอิสระ
29/10/2018, 10:49:29 น.ส. ปิยธิดา อร่ามพงษ์ ผู้นำเที่ยวอิสระ
29/10/2018, 16:18:39 นาย วิชากร อัจจิมาธร ผู้จัดการอาวุโสบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด
29/10/2018, 16:58:41 นาง วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกาประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29/10/2018, 17:01:22 น.ส. หทัยพัชร์ วงศ์ศรีกุล ผู้เชี่ยวชาญปรึกษาแนะนำ/freelance
29/10/2018, 18:34:35 นาย จักรพรรดิ ศรีสกุล นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ กระทรวงยุติธรรม
29/10/2018, 20:29:58 น.ส. ณิชาพร ควรสมาคม มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
29/10/2018, 20:30:10 น.ส. พัชรา ขุนหาญ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย
29/10/2018, 20:30:15 นาง อนัญญา. แก้วชินพร มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
30/10/2018, 11:06:27 น.ส. ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล นักจัดการความรู้ อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
30/10/2018, 14:22:55 นาย พนิต พงษ์แสนสุข สำนักนายกรัฐมนตรี
30/10/2018, 15:15:30 นาย นายธนายุ แสงฟ้า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
30/10/2018, 15:44:21 น.ส.
สุวรรณรัตน์ จันทร์อิ่มกิตติธันยธรณ์
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
30/10/2018, 20:07:07 นาย ยุทธชัย บัวศรี Brown Ale Bar&Restaurant
31/10/2018, 10:18:24 น.ส. มนภัทร บุษปฤกษ์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
31/10/2018, 10:20:03 น.ส. โบราณี เจริญผล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ(อาคารสวนหลวง)
31/10/2018, 14:33:16 น.ส. เสาวนีย์ ปกป้อง เจ้าของธุรกิจส่งนตัว บ้านพัก
31/10/2018, 14:36:25 นาง อรัญญา ศรีวันชัย รร.วัดผดุงธรรม
2/11/2018, 9:07:29 นาย ธนภูมิ อัตตฤทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
2/11/2018, 10:53:06 สิบโท อิศราชัย​ คุณประ​ทุม​ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
2/11/2018, 11:19:04 นาย บรรเทิง องค์วิลาวัณน์ Executive Committee Enterprise Asia
2/11/2018, 11:29:40 นาย ปัญญาประวิตร วิชิตานรธีร์
4/11/2018, 16:16:54 น.ส. อัจฉรา แข็งสาริกิจ ผอ.สำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรี สำนักศิลปากรที่2สุพรรณบุรี
5/11/2018, 15:32:59 นาย สุรยุทธ วิริยะดำรงค์ สถาปนิกชำนาญการ กรมศิลปากร
6/11/2018, 9:40:10 น.ส. ชลธิชา ขุนทอง ๊University of london
6/11/2018, 14:42:05 น.ส. ดวงพร แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
6/11/2018, 14:56:11 น.ส. ปิยมาศ สุขพลับพลา นักจัดการความรู้ มิวเซียมสยาม
6/11/2018, 15:25:25 นาย บุญเชิด สถาพร ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กรมศิลปากร
6/11/2018, 16:48:46 น.ส. ปวินนา เพ็ชรล้วน SOAS, University of London
6/11/2018, 17:46:40 นาย ธนพล ประกอบกิจ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
6/11/2018, 17:48:32 น.ส. ปัฐยารัช ธรรมวงษา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
7/11/2018, 13:31:51 นาย Roberto Gozzoli Lecturer Mahidol University International College
7/11/2018, 13:33:59 นาง Pattarachit Choompol Gozzoli Lecturer Mahidol University
8/11/2018, 15:36:43 นาง ศศิมา กุลสุวรรณ์ ครู โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
8/11/2018, 15:37:42 น.ส. แก้วใจ แซ่กอ ครู โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
8/11/2018, 15:38:56 นาย นนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ”
8/11/2018, 15:40:04 นาย นายศุภกฤต ขวัญยืน นักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
8/11/2018, 20:47:07 น.ส. สุพัตรา หัตถคุณ ฝ่ายการตลาด รอยัลซิลค์บจก.
9/11/2018, 11:28:18 นาย ชัยชิต เศตะพราหมณ์ 3D Design Mr.You Design
9/11/2018, 13:20:35 น.ส. สุรีรัตน์ ทองภู นักโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
9/11/2018, 14:16:14 พลอัคพัชร เศรษฐพงพัชร
9/11/2018, 18:23:12 น.ส. แพรชมพู วีระโสภณ จบคณะโบราณคดี ธุรกิจส่วนตัว
11/11/2018, 7:21:34 นาย อภิรักษ์ แซ่เตีย ผู้จัดการวิศวกรรม ควบคุมคุณภาพ/ เวสเทิร์นดิจิตอล
11/11/2018, 9:05:47 นาย สุรพล รอดพึ่งครุฑ surapol52channel , www.samarjarn1980.com
11/11/2018, 9:08:21 นาง มรกต รอดพึ่งครุฑ surapol52channal ,www.samarjarn1980.com
12/11/2018, 7:17:25 น.ส. สุวรรณรัตน์ จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์ ครูผู้สอน สพฐ
12/11/2018, 11:08:34 นาย พรชัย พูลเกิด นักท่องเที่ยว อิสระ
14/11/2018, 9:15:03 Ms. Millicent Young Fine & Applied Arts Lecturer Mahidol University
14/11/2018, 9:20:47 Dr. Roberto Gozzoli Tourism and Hospitality Management Division Chairperson Mahidol University
14/11/2018, 9:22:45 Mr. Stephen Waite Conservation architect Waite International Conservation Architects
14/11/2018, 10:36:36 น.ส. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ ผศ.ดร. ภาควิสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15/11/2018, 13:55:47 น.ส. วลัยรุจี วิเชียรทวี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล จ. นครราชสีมา
19/11/2018, 9:55:16 นาง ปัณรสี รักษา นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
19/11/2018, 9:56:49 น.ส. สกุณา. แซ่เฮ้ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
20/11/2018, 12:45:02 ดร. ฉันทัส เพียรธรรม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
23/11/2018, 13:31:58 น.ส. ภูรี อำพันสุข นิสิตปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23/11/2018, 13:32:18 น.ส. สนิท สุขสมเชาว์ ข้าราชการบำนาญ โรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์
23/11/2018, 13:34:31 น.ส. วรรณวิชา ไกรทอง นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย