.

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒ เรื่อง “เมืองมรดกโลกมะละกา ประเทศมาเลเซีย”
ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/8Uvc9m
สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/E1MXI2SjLHvNDu9l1
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๕ ๓๘๔ ๐๔๒๘