ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา