กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีสู่บุคลากรในองค์กรทางวิชาการต่างๆ อีกด้วย