ต้อนรับคณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับคณะจากสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานด้านการจัดทำศุนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา