ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา