โรงเรียนนานาชาติ KIS International School ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS International School จำนวน ๖๐ คน โดยจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงโขน การแสดงพลอง-ไม้สั้น ระบำนางใน การแสดงรำโทน และรำวงมาตรฐาน จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย ได้แก่ ปั้นหม้อดินเผา สาธิตการทำโรตีสายไหม สานปลาตะเพียนใบลาน ประดิษฐ์พวงมโหตร และประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ ซึ่งเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามทางสถาบันฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนนานาชาติฯ ในครั้งต่อไป