Thailand University Art and Culture Network 2017

เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธา ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์กันยารัตน์ คงพร อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งนักวิชาการ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” (The International Conference on Arts and Cultures in Creative Economy : A Variety of Ethnic Heritage) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี… …โดยในการประชุมครั้งที่ 7 นี้ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิ …พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมขับร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ”…พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเครือข่าย 15 มหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการ ” น้ำตาลสด : ภูมิปัญญาของชาวมุสลิมบ้านดงตาล” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำตาลสด และร่วมชิมลิ้มรสน้ำตาลสด โรตีสายไหมของชาวมุสลิม…การนำเสนอบทความในหัวข้อ “Commodification of Ethnic Products in Ayutthaya” โดย อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ..รวมทั้งเข้าร่วมในพิธีส่งมอบธงให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 8 และทัศนศึกษาวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ชาวมอญ ณ อ.สังขละบุรี… …การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป. Chongkol Hengsuwan