ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา