มาฆบูชา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดศรีโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา