กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

“๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา :
ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต”

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

 

พิธีเปิดกิจกรรมอยุธยาศึกษาวิชาการ
ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน
๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น.

 

ปาฐกถาพิเศษ “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก สู่การเป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา”
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนาทางวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา reset to mindset”
 

 

วิทยากรโดย  
๑.คุณสมฤทธิ์ ลือชัย
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุลยภาค ปรีชารัชช

๓.คุณมิกกี้ ฮาร์ท
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น เสวนาเรื่อง “๒๕๐ ปี แห่งวาทกรรมพม่าเผาเมือง”
  วิทยากรโดย
๑.อาจารย์ตูซาร์ นวย
๒.คุณองค์ บรรจุน
๓.คุณสิทธิพร เนตรนิยม
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “๒๕๐ ปี จากธุลีกรุงศรีอยุธยา สู่การสร้างสรรค์อนาคต”
  วิทยากรโดย:
๑.ดร.วสุ โปษยะนันทน์
๒.รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา  
๓.คุณปองขวัญ ลาซูส 

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔ ๐๒๓๕ ๐๕๓ / ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/Uu2hbz

รายละเอียดกิจกรรม

หลักการและเหตุผล:

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ และเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก ซึ่งในพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการครบรอบ ๒๕๐ ปี แห่งการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา ที่นับว่าเป็นบทเรียนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทย ที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา ทว่า ทัศนคติของสังคมไทยเกี่ยวกับการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยานั้น มักจะหยุดย้ำอยู่กับประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างอยุธยากับประเทศเพื่อนบ้านเสมอ

ในโอกาส ครบรอบ ๒๕๐ แห่งการสิ้นสุดยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยานี้ ทางสถาบันอยุธยาศึกษา จึงมีแนวคิดว่า สังคมไทยควรจะได้มีการทบทวน ใคร่ควร ถึงประเด็นเหล่านี้ ในทางสร้างสรรค์ จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ในหัวข้อ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ดังหัวข้อที่ถูกร้อยเรียงกันดังต่อไปนี้ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา reset to mindset”  “๒๕๐ ปี แห่งวาทกรรมพม่าเผาเมือง” และ “๒๕๐ ปี จากธุลีกรุงศรีอยุธยา สู่การสร้างสรรค์อนาคต” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และปรับปรุงทัศนคติด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา ให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ  เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงทัศนคติด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา ให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน

๒) เพื่อจัดทำสื่อ สารสนเทศ เอกสาร และนิทรรศการ เผยแพร่ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา

๓) สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา

วิธีการดำเนินงาน

จัดการสัมมนาทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

ระยะเวลา 

๑ วัน

กลุ่มเป้าหมาย

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๒๐๐ คน

สถานที่จัด: 

หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

รายชื่อผู้สมัครร่วมกิจกรรม

  ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
อ. กฤตยาพร ช่างปั้น   โรงเรียนสตรีอ่างทอง
66 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  14000
นาย กฤษดา ทานะคุณ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย กันต์ธร  หิรัญลักษณ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราฃภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร. กันตพัฒน์  ชนะบุญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
กัลยกร สถีรศิลปิน    
นาย กิตติคุณกฤดากร  สุขปัญญา ครู โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”
น.ส. เกศิณี สิริ   ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์อิสระ
น.ส. แก้วใจ   แซ่กอ ครู สพม.3 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ข39 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
13110
จงกลณี  คงสุวรรณ
จวงจันทร์ เปลี่ยนคง    
จันทนา ขำจีน    
น.ส. จันทร์จิรา  มาใจ ครู โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัม
จำเรียง ชาติชิงเชาว์
นาย จุมพล – ทัพไชย ผู้ช่วยนักวิจัยอิสระ ผู้ช่วยนักวิจัยอิสระ
นาย เฉลิมเกียรติ สุขเอียด อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
นาย เฉลิมพล พลมุข อาจารย์ คมส. มรภ.อย.
เฉลียว มีแสงเพชร
นาง ชญาน์นัทช์   มั่นคง ครู สพม.3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 39 ข ต.เสนา อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
13110
น.ส. ชนิกรรณดา   กิจนพศรี ครู  สพม.3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 39 ข ต.เสนา อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
13110
นาย ชัชพล   ศิริกุล ครู  สพม.3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 39 ข ต.เสนา อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
13110
ชาคริต อัยวรรณ   0
นาย ชาติชัย นันท์ธราธร มัคคุเทศก์ อิสระ-ไม่มีสังกัด
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ไชยะ เทพา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นาย ดวงเด่น บุญปก รองศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาง ถวัลย์   สุดโส ครูแนะแนวการศึกษา ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์พระนครศรีอยุธยา
นาย ทรงพล จันทร์เพชร   ห้องสมุดสิริโรจน์ 316/1 ซ.สะพานขวา ถ.ประชาราษฎร์ 2 บางซื่อ กทม 10800
น.ส. ทิพย์เกษร  แสงอรุณ ผู้จัดการ หจก.อโยธยา ทรานสปอร์ต
21/1 ม. 1
ต. มหาพราหมณ์
อ. บางบาล
จ. พระนครศรีอยุธยา
13250
ดร. เทพนคร  ทาคง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ธเนศ วีระสัย นักวิช่าการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา
นาย ธวัชชัย. ยี่เต็ง ครูประจำศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์พระนครศรีอยุธยา
นงลักษณ์ มีสัจจี
นนทวัชร์ ไกลสกุล   โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธ์
อ. นันทา กนกอุดม   รร.บางซ้ายวิทยา
น.ส. นางสาวปณิดา  ศรีเฉลียว ครู สพม.3 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
นาง นางสุพาชัย จิรรุ่งเรืองวงศ์   แม่บ้าน
นาย นายพีรพล อ่อนลำยอง อนุกรรมการ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
บริษัท ไอ ที ซี แบงค์คอค จำกัด
นาย นายสุวัชชัย ไกรนุช ครู โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์
นาย นาริส  มะลิซ้อน ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
น.ส. นิชรา ทองเย็น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นาย นุกูล แสงสมราษฏร   โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
นาย บรรจง สุทธิจินดา   ศูณย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
น.ส. ปนัฐฐา   ตรีพัฒน์ ครู สพม.3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 39 ข ต.เสนา อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
13110
นาย ประวิทย์ สังข์มี   บุคคลทั่วไป
น.ส. ปุณชญาพิชญ์ นาคแสนนันท์ มัคคุเทศก์อิสระ มัคคุเทศก์อิสระ
น.ส. พจนี วานิตย์ ประชาชน ประชาชน
นาย พชรวัฒน์   ภิญญวัฒนพงษ์ ครูโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์)  34/2 หมู่ 3 ต.พระขาว อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สพฐ  กระทรวงศึกษาธิการ
นาย พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ผู้อำนวยการ. พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย
นาง พิกุล มีใจเจือ ครูผู้ช่วย สพม.3 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
พิกุล สุขเกษม
น.ส. พินออ ศิริโชค นักเขียน อืสระ
นาย พิเศษ ปิ่นเกต    
นาย พีรพล.   อ่อนลำยอง อนุกรรมการสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
น.ส. ภิรมยา ยี่สุ่นทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม อาจารย์, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มรกต รอดพึ่งครุฑ   สามอาจารย์1980@บ้านครูอ้อย
รวงทอง ดำรงสุกิจ    
นาง รสา   ทรัพย์เจริญไวทย์ ครู  สพม.3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 39 ข ต.เสนา อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
13110
รัชฎาภรณ์ อัมพลพ   โรงเรียนสุดินสหราษฎร์
นาย รุ่งเกียรติ แก้วเพชร อาจาย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
น.ส. รุ่งนภา  เหล่าเทพ ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

น.ส. รุจิรัตน์ พวงโต ครูผู้ช่วย สพม.3 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
รุจิเรช   ศรีโสภณ
น.ส. ลภัสรดา  จันทนะศิริ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
ลัดดา ฉิมตระกูล
ลัดดา ปริยัติฆราพันธ์
น.ส. ลัดดากร เนียมประพันธ์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นาย วนัสนันท์  จำปาทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
นาย วรพจน์ วิเศษศิริ นักวิชาการ มศว
นาย วรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา นักศึกษา ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส. วรรณา สิริศรีสัมฤทธิ์   มัคคุเทศก์อิสระ
นาย วรวิทย์  สินธุระหัส ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี)
น.ส. วลัญช์ศจี ว่องการดี   มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย วัชระ ล้อมวงษ์ชู มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาขีพแห่งประเทศไทย
น.ส. วัลลี  สายด้วง ครู โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
น.ส. วิจิตรา  นพรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง
66 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
น.ส. วิภารัตน์ มาเจริญ ครูผู้ช่วย สพม.3 โรงเรียนภาชี”สุนทรวิทยานุกูล”
นาย วีรกิตติ์ ชัยวินิต ครูชำนาญการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
น.ส. ศตพร วานิชทวีวัฒน์ มัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์อิสระ
นาย ศรายุทธ์ ภาคาแพทย์   โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
นาง ศศิมา   กุลสุวรรณ์ ครู สพม.3 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ข39 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
13110
ว่าที่ร.ท. ศักรินทร์ สิทธิสน โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา) 49 ม.12  ต.กุฎี  อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
ศิริวรรณ  กุหลาบเพ็ชร์
อ. ศิริวรรณ มีรอด   รร.บางซ้ายวิทยา
ผศ. ศิวพร เชษฐธง  
นาย สนิท สุขสมเชาว์   ร.ร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นาย สมชาญ สัมมาพะธะ
น.ส. สมบัติ   ละกำปั่น ครู สพม.3 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ข39 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
13110
ว่าที่ร้อยตรี สัญชัย กรอบมุข ครูผู้ช่วย สพม.3 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
สำรวย มีลือนาม
สิริธรรมภักดี สกุลนุรักษ์    
น.ส. สิริรัตน์ พาลีเดช ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดหนองเป้า
อำเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
น.ส. สุจิตรา มหิทธิหาญ มัคคุเทศก์ สมาคมมัคคุเทศก์อาขีพแห่งประเทศไทย
นาย สุชาติ กนกรัตน์มณี   ชมรมตามรอยเจ้าตาก
นาง สุนันทา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 110/1 หมู่6 ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
สุภาวดี วิชาดี
นาย สุรพล รอดพึ่งครุฑ   สามอาจารย์1980@บ้านครูอ้อย
นาย สุวรรณไชย นันดวงแก้ว   ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
นาย เสนาะ สิงโตขำ    
น.ส. เสาวนีย์  แจ่มดาว ผู้จัดการศูนย์การเรียนฯ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ พระนครศรีอยุธยา
นาย โสฬส ปริยัติฆรพันธ์
น.ส. อทิตา   บุญขยาย ครู สพม.3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 39 ข ต.เสนา อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
13110
นาย อนุวัชร นามเชื้อ นักวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
นาย อนุวัตร   บุญเพิ่ม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สพม.3 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” 39 ข ต.เสนา อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา
13110
นาง อรวรรณ   ทรัพย์ไนย ครู สพม.3 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ข39 ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
13110
นาง อวยพร สัมมาพะธะ
นาง อัมพร ศรีภูมิ   โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
นาง อัมรา หันตรา  
อารี สัญญโรจน์
อาศิษ ควรผดุง   โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธ์