กิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๕

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ ๕ โดยได้รับเกียรติจากคุณนันทนัช อุปริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นายอายุวัฒน์ ค้าผล น.ส.อรอุมา โพธิ์จิ๋ว และ น.ส.สาธิยา ลายพิกุน นักวิชาการศึกษา ซึ่งบรรยายให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา