งานสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการ นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “ASEAN : Siam -Thailand + Japan + China and India” เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ญี่ปุ่น จีน และ อินเดีย ในมิติด้านต่างๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในเอเชีย จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา