Related Post

รับสมัครบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา”

อาทิ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความแปล วิจารณ์หนังสือ ปริวรรตเอกสารโบราณ ฯลฯ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาว์นโหลดรายละเอียดการเสนอบทความได้ที่ http://jas.aru.ac.th/?page_id=2581
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๘๔ ๐๒๓๕ ๐๕๓ / ๐๓๕ ๒๔๑ ๔๐๗
(คุณพัฑร์ แตงพันธ์ เลขานุการกองบรรณาธิการ)