กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “อัคราภิรักษศิลปิน” สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย โดยมี ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณบุญชัย ทองเจริญบัวงาม คุณพวงพร ศรีสมบูรณ์ คุณนราชัย แซ่อึง และคุณชญทรรศ วิเศษศรี ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทย กลุ่มทอผ้าในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มทอผ้าเฮือนไทดำบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ให้เกียรติในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานและการทอผ้า รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา