ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อำนวยการ และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙ และนำเสนอผลการดำเนินงานในแผนงานที่ ๔ “การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรรมท้องถิ่น” ในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๘ จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร