กรมศิลป์ฯ “บูรณะฐานล่างองค์พระนอน” จังหวัดพระนครศรีอยธุยา

ที่มา :www.thairath.co.th/content/431307

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.57 นายเมธาดล วิจักรขณะ ผู้อ้านวยการศิลปากรที่ 3 ซึ่งควบคุมดูแล 5 จังหวัด

ภาคกลาง เดินทางไปยังวัดโลกยสุธา (วัดพระนอน ) ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าตรวจสอบ การท้างานของคนงานที่บูรณะฐานล่างขององค์พระนอน หลังจากก่อนหน้านี้ ผู้รับเหมาได้ขุดดินใต้ฐาน องค์พระ ช่วงหัวเข่า ที่ทรุดลงเพราะโดนนาท่วมที่ผ่านมา ท้าให้องค์พระนอนต้องเอียงลง นอกจากนี้ ยังได้สั่ง การให้เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ดูแลพนักงานคนงานอีกด้วย พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมายให้ นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อ้านวยการอุทยานประวัติศาสตร์ ดูแลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

“ตรงกลางจะมีแสงสว่างรอบองค์ แต่ช่วงที่พบพระพุทธรูปนั้นเป็นหลุมสุด ที่ทางฝ่ายช่างเทคนิคจะตั้ง คานเสริมเหล็กทะลุองค์พระเพื่อเป็นฐานที่แน่นหนา แต่มาพบองค์พุทธรูปจึงต้องขยับหลีกเลี่ยงไปอีกนิด  และขณะนี้ทางองค์พุทธรูปสมัยสุโขทัย และเศียรพระนั้น นางศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อ้านวยการพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติเจ้าสามพระยาได้ไปจัดเก็บไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินต่อไป”