ปัญหาไฟไหม้ภูเขาขยะ

ที่มา :www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000049286  

สืบเนื่องจากรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2556 ได้น้าเสนอเกี่ยวกับปัญหาภูเขาขยะ ที่มีการสะสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 29 ปี ท้าให้เกิดขยะจ้านวนมากมายมหาศาล โดยทางเทศบาล พระนครศรีอยุธยามีสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยู่ที่ต้าบลบ้านป้อม อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ  30 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีขยะกองเต็มพื้นที่ มีสภาพเป็นภูเขาขยะ   และมีหน่วยงานอื่นน้าขยะมูลฝอยมาร่วมก้าจัดด้วยประมาณวันละ 50 ตัน รวมปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ สถานก้าจัดขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณกว่า 140 ตันต่อวัน ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอย ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของทางเทศบาล เนื่องด้วยขยะมีกาเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน จากจำนวนปะชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท้าให้การอุปโภคทรัพยากรเพื่อการด้ารงชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นสาเหตุของการเพิ่มจ้านวนขยะ ภายหลังจากที่มีการน้าเสนอเกี่ยวกับปัญหาภูเขาขยะไปนั้น

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557  ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บ่อขยะเทศบาลนคร ท้าให้ต้องเร่งอพยพชาวบ้าน 4 ชุมชนออกนอกพื้นที่ พบว่าบ่อขยะมี หน้าที่กว้าง 32 ไร่ กองขยะมีความสูงกว่า 6 เมตร มีทางเข้าออกได้ทางเดียวโดยเพลิงได้ลุกไหม้จากบริเวณ ตรงกลางของบ่อ ท้าให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากล้าบาก ประกอบกับมีลมกระโชกแรงไฟได้ลุกโหม ลามอย่างรวดเร็ว กลุ่มควันจ้านวนมากลอยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ซึ่งพบว่ามีหมู่บ้านจัดสรร และบ้านเรือน ประชาชนที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากควันด้วย เบื้องต้นกองขยะดังกล่าวมีเปลวไฟระอุตรงช่วง กลางบ่อตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา จนลุกลาม และกระจายเป็นวงกว้างก่อนลุกลามไปติดทุ่งนาที่ได้เก็บเกี่ยว ผลผลิตไปแล้ว นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า พื้นที่บ่อขยะมีประมาณ 32 ไร่ ไฟได้ลุกไหม้จากช่วงกลางบ่อขยะ และลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปประมาณ 10 ไร่  ได้ขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาล และ อบต.พื้นที่ใกล้เคียงกว่า 30 คัน แต่เป็นไปด้วยความยากล้าบาก เนื่องจากรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงจุดที่เพลิงลุกไหม้ได้ ต้องใช้วิธีการลากสายเข้าไปฉีดนาแล้วใช้รถดับเพลิง และรถนาทยอยล้าเลี่ยงนาอีกทอดหนึ่งเพื่อควบคุมเพลิง เบื้องต้นคงต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้ มั่นใจว่าจะสามารถควบคุม เพลิงได้ ส่วนกลิ่น และควันไฟอาจจะไปสร้างมลพิษต่อประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับบ่อขยะ นายอภิชาต สุขสนมบูรณ์ นายก อบต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งบ่อขยะอยู่ในพื้นที่ กล่าวว่า

กลุ่มควันที่เกิดจากบ่อขยะเหม็นมากกระจายไปทั่วบริเวณ จึงได้ออกประกาศให้ชาวบ้าน 4 ชุมชน ที่อยู่ ใกล้เคียงบ่อขยะให้ปิดประตูหน้าต่างบ้าน เก็บเสื้อผ้าที่ตาก ปิดฝาภาชนะโอ่งนาดื่ม และให้เร่งอพยพประชาชน โดยเฉพาะคนแก่ เด็กเล็กให้ ไปอาศัยอยู่ที่ศาลาวัดลอดช่อง ม.8 ต.บ้านป้อม พร้อมแจกจ่ายผ้าปิดปากให้แก่ ประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วในขณะนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวท้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรท้าแผนการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว  ในการด้าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบ้าบัด  และการก้าจัดขั้นสุดท้าย ตลอดจนการจัดหาวิธีด้าเนินการก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ และได้ผลใน ระยะยาว

101 102