ยูเนสโก กรมศิลป์ เทศบาลกรุงเก่า” ร่วมท้าแผนกันนาท่วมเกาะเมือง อยุธยา-แหล่งมรดกโลก

ที่มา :www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000047549 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ได้ร่วมกันท้าประชาคมเกี่ยวกับการพัฒนาแผนป้องกันและรองรับอุทกภัยเกาะเมืองอยุธยา และแหล่ง มรดกโลก โดยมีประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาล 60 ชุมชนร่วมเข้าประชุม นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การท้าประชาคมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนง เช่น การบริหารจัดการนา การบริหารจัดการแหล่งมรดก วัฒนธรรม และการจัดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ร่วมกันลงพื้นที่ออกส้ารวจเพื่อหาวิธีป้องกันอุทกภัยที่คุ้มค่า แก้ปัญหาแบบบูรณาการ ให้ประชาชนจากชุมชนต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็น และความ ต้องการของคนในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันควบคู่ไปกับแหล่งมรดกโลก

“โครงการพัฒนาแผนป้องกัน รองรับอุทกภัย แหล่งมรดกโลก และการป้องกันนาท่วมของ ชาวชุมชน ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย ระยะแรกอยู่ในขั้นตอนการประเมิน และฟังเสียงจากประชาชนเพื่อหาข้อสรุปแล้วจะน้าไปบูรณาการกับโครงการระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับ อุทกภัยของรัฐบาลที่ก้าลังด้าเนินการอยู่” นายปรีชากล่าว

 

112 113 114 115