บึงพระราม…สวนสาธารณะในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กับสภาพปัจจุบัน

ที่มา : ภาพจากเฟซบุ๊ค เสนาอยุธยา มาโนชประคำแก้ว

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

บึงพระรามเป็นสวนสาธารณะที่ในอดีตเคยร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอยุธยา ท่ามกลางธรรมชาติและบึงน้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ในปัจจุบันบึงพระรามกลับทรุดโทรมกว่าแต่ก่อนมาก ถูกใช้เป็นสถานที่มั่วสุมของกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ทั้งเล่นการพนัน ดมกาว การแอบลักลอบค้ายาจนมีคนเคยถูกจับ การแอบลักลอบจับปลาในบึงน้ำ อีกทั้งยังมีข่าววิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยว พระที่นั่งเย็นโบราณสถานเก่าแก่กลายเป็นแหล่งซ่องสุม และเต็มไปด้วยกระป๋องกาวอยู่ภายในบึงน้ำ อีกทั้งยังมีขยะต่างๆ ลอยอยู่เต็มบึง หญ้ารกสูงจนบดบังทัศนียภาพโดยรวม ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ไม่สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนได้เหมือนแต่ก่อน

22 33 44

การที่จะทำให้บึงพระรามกลับมาเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอยุธยา และเป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลัง อาจจะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเข้ามาบริหารจัดการ และฟื้นฟูบึงพระรามให้กลับมางดงามดังเดิม