กิจกรรม “พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำหรับครูฯ ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” ครั้งที่ ๒ โดยวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม รองผู้อำนวยการ บรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก” พร้อมด้วย นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา บรรยายเรื่อง “อยุธยาร่วมสมัย” และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายเรื่อง “ชุมชนและแหล่งวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑