โครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพฯ