กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนวพระราชดำริ ณ กลุ่มสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะ โฮมสเตย์เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ลำพูน พรรณไวย ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมนั่งรถรางชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเกาะเกิด เรียนรู้การทำน้ำกลั่นสมุนไพรไล่แมลง การสาธิตทำหมี่กรอบโบราณ และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรธรรมชาติ สถาบันฯ คาดหวังว่าผู้ร่วมกิจกรรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี