กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ณ หอศิลป์แห่งชาติพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากศิลปินจิตรกรรมสีน้ำและช่างภาพมืออาชีพ ประกอบด้วย คุณอดิศร พรศิริกาญจน์ คุณธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น และคุณชยทัต หลักดี ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั้งนี้