ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากคณะวิชาทั้ง ๔ คณะ เจ้าหน้าที่สถาบันอยุธยาศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบและพิจารณาในวาระต่างๆ อาทิเช่น งบประมาณและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคจากการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน