การเสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงฯ

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม และคุณประทีป เพ็งตะโก เป็นวิทยากรเสวนาและนำชมพื้นที่โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่พระราชวังโบราณ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชมหุ่นจำลองพระราชวังและกิจกรรมในอาคารสื่อการเรียนรู้ และเดินทัศนศึกษาตามเส้นทางที่ปรับปรุงใหม่ในพื้นที่พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา