กิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคำ อาจารย์วรวิทย์ สินธุระหัส และคุณวันลีย์ กระจ่างวี เป็นวิทยากรบรรยายบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีสู่บุคลากรในองค์กรทางวิชาการต่างๆ อีกด้วย