กิจกรรมอบรม “สืบสานภูมิศิลป์แผ่นดินสยาม หัตถกรรมงานแทงหยวก”

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ ๑ เรื่อง “สืบสานภูมิศิลป์แผ่นดินสยาม หัตถกรรมงานแทงหยวก” โดยมี อาจารย์จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก พันจ่าอากาศเอกสุรเดช เดชคง ครูภูมิปัญญาไทย สกุลช่างแทงหยวกอ่างทอง และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๓๐ คน จัด ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา