ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบและพิจารณาในวาระต่างๆ อาทิเช่น การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รอบ ๓ เดือน) ผลการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๗ และพิจารณาร่าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้น สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสถาบันฯ จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด