กิจกรรมบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองเว้ ฮอยอัน ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม