ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันฯ ได้ต้อนรับอาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผู้บริหารสำนักฯ มาศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ธณิศา สุขขารมย์ นำนักศึกษาจากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศท้องถิ่น ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา