คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ธีระดา ภิญโญ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ที่ได้มาเยี่ยมชมสถาบันอยุธยาศึกษา และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างดี