กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนำวิถีชีวิตไทย

เมื่อวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนำวิถีชีวิตไทย โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง จำนวน ๗๐ คน ในโครงการ “Mini English Program” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ การสานปลาตะเพียนใบลาน, การทำขนมไทยและพับใบเตย, การประดิษฐ์พวงมโหตร และดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ส่วนในช่วงเย็นเป็นการฝึกปฏิบัติการรำวงมาตราฐาน ณ ลานวัฒนธรรม นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดนักวิชาการในการนำคณะชมโบราณสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา