การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

               เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.อร่าม ชนะโชติ อ.เอกพล วิงวอน และ อ.สุวรรณ อาจคงหาญ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป