กิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา

               เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อาจารย์อวยชัย จิณวรรณ, อาจารย์สิรภพ ทองอร่าม, อาจารย์ภาวนา ทองคุ้ม และอาจารย์พันธุ์สุธี ภาศักดี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูผู้สอนทัศนศิลป์จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกปฏิบัติด้วยการเขียนหุ่นนิ่ง การเขียนภาพทิวทัศน์ การใช้สีโปสเตอร์ การฝึกปฏิบัติการจิตรกรรมลายฉลุ และการฝึกปฏิบัติการทำลูกมโหตร