อบรมหลักสูตรระยะสั้น : วิจิตรตระการตาใบลาน สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า

                เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นคืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเก่า ครั้งที่ ๑ เรื่อง วิจิตรตระการตาใบลาน : สืบสานภูมิปัญญากรุงเก่า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตชิ้นงานจากใบลานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเรื่องของการเตรียมใบลาน การสาน การลงสี โดยผู้อบรมสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพอิสระและยังนำไปประยุกต์กับงานอื่นๆ ได้ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกและภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติต่อไป

                การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจ จำนวน ๘๐ คน และทางสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับความกรุณาจาก ครูวิสิษฐ์ กระจ่างวี และคุณน้อย กระจ่างวี ภูมิปัญญาผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมจากใบลาน รวมถึงคุณวันลีย์ กระจ่างวี ที่ได้ให้เกียรติ และสละเวลาในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม