อบรมหลักสูตรระยะสั้น สืบสานภูมิปัญญาว่าวไทยฯ

               เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นคืนความเป็นไทยในภูมิปัญญาท้องถิ่นกรุงเก่า ครั้งที่ ๒ “สืบสานภูมิปัญญาว่าวไทย : วัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ความเป็นมา และประโยชน์ของว่าวไทยในเชิงบูรณาการ สามารถผลิตชิ้นงาน ทั้งในเรื่องของการเตรียมวัสดุ การทำโครงว่าว การปิดกระดาษ การตกแต่ง โดยผู้อบรมสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพอิสระและยังนำไปประยุกต์กับงานอื่นๆ ได้ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกและภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชาติต่อไป การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนที่สนใจ จำนวน ๔๐ คน และทางสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับความกรุณาจาก ครูสุนทร บุญมาก และคุณสุจินดา แสงหิรัญ ภูมิปัญญาผู้ทรงคุณวุฒิจากอำเภอภาชี ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์ว่าไทย การละเล่นเพลงแคน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม