กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ

               เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ : วิถีเกษตรธรรมชาติเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ณ สวนละอองฟ้า จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากคุณชาตรี โสวรรณตระกูล ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๗ และคุณขนิษฐา โสวรรณตระกูล เกษตรกรจังหวัดนครนายก มาเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด ๔๑ คน เพื่อให้ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวิถีเกษตรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับมนุษย์และการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย