ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

               เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงตัวแทนจากคณะวิชาทั้ง ๔ คณะ การประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗, งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘, หัวข้อการวิจัยสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อจัดทำวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และแนวทางการดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา