ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ได้ให้การต้อนรับท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๖๐ คน ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมทำบุญไหว้พระ ๙ วัด” ในจังหวัดอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช และ รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรดังกล่าว ซึ่งทางสถาบันฯ ได้จัดนักวิชาการในการนำคณะไหว้พระและชมโบราณสถาน รวมไปถึงการจัดเลี้ยงรับรอง ประกอบการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีไทย ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา