ต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย AEU ประเทศกัมพูชา

              วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ต้อนรับและเลี้ยงอาหารรับรองคณาจารย์จาก AEU ประเทศกัมพูชา