กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” ครั้งที่ ๑